امتیازات شرکت در کنگره

امتیاز
صدور گواهینامه عالی بین الملل (مورد تایید آلمان)
ثبت امتیاز بازآموزی در سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت | حداکثر 20 امتیاز (بر مبنای رشته تحصیلی)
حضور در جامع ترین محفل پزشکی کشور، ارتباط با اساتید بزرگ و مطرح دنیا

تذکرات
- گواهینامه عالی بین الملل، به تایید آلمان و به زبان انگلیسی صادر خواهد شد.
- گواهینامه عالی بین الملل، برای اولین بار در ایران، تنها ویژه ی شرکت کنندگان در کنگره صادر خواهد شد.
- گواهینامه عالی بین الملل، برای ارسال کنندگان مقاله به صورت مجزا صادر خواهد شد.
- در صورت نیاز به صدور گواهینامه المثنی، هزینه صدور مجدد 20 دلار خواهد بود.