ثبت نام اولیه - کنگره بین المللی زیست پزشکی


ثبت نام آنلاین توقف یافته است و ثبت نام در کنگره به صورت حضوری در محل کنگره انجام خواهد شد